การรับสมัคร

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 3pdf
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 20 มิถุนายน 2558 สมัคร ONLINE

ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา สาขา Soft-EN ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 3pdf 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา สาขา Soft-EN ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 3pdf

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา สาขา Soft-EN ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 3pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา สาขา Soft-EN ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 3pdf

 

............................................................................................................

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2 pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 รอบที่2pdf

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 รอบที่  2pdf

สามารถค้นหาเลขทะเบียนนักศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 3 มิ.ย.58 เป็นต้นไป

แบบฟอร์มการสละสิทธิ์pdf

............................................................................................................

เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการ TU PINE ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 1

ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ถึง วันที่ 30 มกราคม 2558 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558  pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 pdf