ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 400,000 บาท