หลักสูตร Soft EN

ปริญญาตรี

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    ศูนย์รังสิต และศูนย์พัทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

1.     ชื่อหลักสูตร

                ภาษาไทย              :   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์                        

                ภาษาอังกฤษ         :   Bachelor of Engineering Program in Software Engineering

2.     ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

                ภาษาไทย             ชื่อเต็ม   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
                                                ชื่อย่อ     วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
                ภาษาอังกฤษ        ชื่อเต็ม   Bachelor of Engineering (Software Engineering)
                                                ชื่อย่อ     B. Eng. (Software Engineering)

3.     วิชาเอก -

4.     จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

                จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร      133     หน่วยกิต

5.     รูปแบบของหลักสูตร

        5.1  รูปแบบ

                เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี

        5.2  ภาษาที่ใช้

                หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย

        5.3  การรับเข้าศึกษา

                รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

        5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

                เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ

        5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

                ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

                6.1 วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineer) หรือนักเขียนโปรแกรม (Programmer/Developer)

                6.2 นักวิเคราะห์ระบบหรือนักออกแบบระบบ (System Analyst / Designer)

                6.3 วิศวกรความต้องการ (Requirement Engineer)

                6.4 นักประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ (Software Quality Assurance)

                6.5 วิศวกรปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ (Software Process Improvement Engineer)

                6.6 นักทดสอบระบบ (Software Tester)

                6.7 สถาปนิกซอฟต์แวร์ (Software Architect)

                6.8 นักบูรณาการระบบ (System Integrator)

                6.9 ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Manager)

7. สถานที่จัดการเรียนการสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

    เรียนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สำหรับชั้นปีที่ 1 และเรียนที่ศูนย์พัทยาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 จนจบหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร   Soft EN  พ.ศ.2557            

                    นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบ และข้อกำหนดของหลักสูตรดังนี้

                                    1) วิชาศึกษาทั่วไป                                                                                              30            หน่วยกิต

                                    2) วิชาเฉพาะ                                                                                                      97            หน่วยกิต

                                          2.1  วิชาแกน                                                                                                  15            หน่วยกิต

                                          2.2  วิชาเฉพาะสาขา                                     82            หน่วยกิต

                                                    2.2.1) วิชาบังคับ                                61            หน่วยกิต

                                                    2.2.2) วิชาเลือก                                 21            หน่วยกิต

                                    3) วิชาเลือกเสรี                                                                                                   6              หน่วยกิต

แผนการศึกษา

ปีการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่2
วย. 100     จริยธรรมสำหรับวิศวกร 0 หน่วยกิต วพ. 201  การโปรแกรมเชิงวัตถุ 4 หน่วยกิต
มธ.156คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 3 หน่วยกิต วพ. 212  สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต
วซ. 100 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3 หน่วยกิต วท. 135  ฟิสิกส์ทั่วไป 3 หน่วยกิต
วพ.200 คณิตศาสตร์แบบไม่ต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต สษ. Xxx  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 หน่วยกิต
มธ. 100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3 หน่วยกิต วซ.202ปฏิบัติการพัฒนาทักษะ 2 หน่วยกิต
    การเขียนโปรแกรม 2  
สษ. xxx    ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 หน่วยกิต วซ. 210  วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น 4 หน่วยกิต
ค. 111       แคลคูลัสพื้นฐาน 3 หน่วยกิต วพ.260ทฤษฏีความน่าจะเป็นและกระบวนการ 3 หน่วยกิต

วซ.201ปฏิบัติการพัฒนา ทักษะ

2 หน่วยกิต สุ่มสำหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์  
การเขียนโปรแกรม 1      
  รวม 20 หน่วยกิต   รวม 22 หน่วยกิต

 

ปีการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่2
ค. 112 เรขาคณิตวิเคราะห์ 3 หน่วยกิต วซ.320การควบคุมและตรวจสอบเทคโนโนยีสารสนเทศ 3 หน่วยกิต
และแคลคูลัสประยุกต์      

ท.161  การใช้ภาษาไทย

3 หน่วยกิต วพ. 320  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 3 หน่วยกิต
วพ. 202  โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 1 3 หน่วยกิต วพ. 331  ระบบปฏิบัติการ 3 หน่วยกิต
วพ. 330  ระบบฐานข้อมูล 3 หน่วยกิต วพ. 341  การออกแบบและวิเคราะห์โปรแกรมเชิงวัตถุ 3 หน่วยกิต
มธ.110   สหวิทยาการมนุษยศาสตร์ 2 หน่วยกิต วพ. 342  วิศวกรรมด้านการพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ 3 หน่วยกิต
วซ. 211  การกำหนดความต้องการ 4 หน่วยกิต วซ. 212  สถาปัตยกรรมและการออกแบบซอฟต์แวร์ 4 หน่วยกิต
ทางซอฟต์แวร์      
  รวม 18หน่วยกิต   รวม 19หน่วยกิตปีการศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่2
วพ. 325  การรักษาความปลอดภัย 3 หน่วยกิต วพ. 261พีชคณิตเชิงเส้นและวิธีการเชิงเลขสำหรับ 3 หน่วยกิต
บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์์   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
วซ. 311  การพัฒนาและทดสอบซอฟต์แวร์ 4 หน่วยกิต สษ. 202  ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน 3หน่วยกิต
วซ. 321  การบริหารจัดการโครงการ 3 หน่วยกิต วซ.312การประกอบและบำรุงรักษาระบบซอฟต์แวร์ 4 หน่วยกิต
ด้านซอฟต์แวร์   วซ.322จริยธรรมและความเป็นวิชาชีพด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3 หน่วยกิต
มธ.120  สหวิทยาการสังคมศาสตร์ 2 หน่วยกิต XX xxx  วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
XX xxx  วิชาเลือก 3 หน่วยกิต XX xxx  วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
XX xxx  วิชาเลือก 3 หน่วยกิต    
  รวม 18 หน่วยกิต   รวม 19 หน่วยกิต

 

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาที่ 3
วซ. 403  การฝึกงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 0 หน่วยกิต
รวม 0 หน่วยกิต

 

ปีการศึกษาที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่2
วซ. 404  โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 3 หน่วยกิต วซ. 405  โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2 6 หน่วยกิต
(ในกรณีที่เลือกศึกษาแบบ
 
  (ในกรณีที่เลือกศึกษาแบบ  
แบบสหกิจศึกษาวิศวกรรมซอฟต์แวร์)   โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์)  
หรือ   หรือ  
วซ.406การเตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3 หน่วยกิต วซ. 407  สหกิจศึกษาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 6 หน่วยกิต
(ในกรณีที่เลือกศึกษาแบบแบบสหกิจศึกษา   (ในกรณีที่เลือกศึกษาแบบ  
วิศวกรรมซอฟต์แวร์)   สหกิจศึกษาวิศวกรรมซอฟต์แวร์)   
มธ.130  สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2 หน่วยกิต    
XX xxx  วิชาเลือก 3 หน่วยกิต    
XX xxx  วิชาเลือก 3 หน่วยกิต   6 หน่วยกิต
  รวม 11 หน่วยกิต   รวม 6 หน่วยกิต

 

วิชาเลือก                                                                 21 หน่วยกิต

เลือกอย่างน้อย 12 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้
วซ. 323       หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1                                                                                           
วซ. 324       หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2                                                                                           
วซ. 326       มโนทัศน์ภาษาโปรแกรม                                                                                                
วซ. 327       ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์      
วซ. 333       การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่                                                               
วซ. 334       การจัดการความรู้                                                                                                             
วซ. 335       การนำเสนอแบบสื่อหลายมิติ                                                                                                          
วซ. 336       คอมพิวเตอร์กราฟฟิค                                                                                                                      
วซ. 337       วิศวกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                                                                                    
วซ. 338       การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ                                                                    
วซ. 339       เทคโนโลยีชีวสารสนเทศ                                                                                                
วพ. 332       การปรับแต่งคอมพิวเตอร์แม่ข่าย                                                                                   
วพ. 350       ปัญญาประดิษฐ์                                                                                                                                
วพ. 353       การรู้จำรูปแบบ                                                                                                               
วพ. 355       การประมวลผลภาษาธรรมชาติเชิงสถิติ     
                                                                                    
เลือกศึกษารูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 9 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้

วิชาโครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์                        9 หน่วยกิต
วซ. 403       การฝึกงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์                                                                                         
วซ. 404       โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1                                                                              
วซ. 405       โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2                                                                              

วิชาสหกิจศึกษาวิศวกรรมซอฟต์แวร์                          9 หน่วยกิต
วซ. 406       การเตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมซอฟต์แวร์                                                             
วซ. 407       สหกิจศึกษาวิศวกรรมซอฟต์แวร์                                                                    

วิชาเลือกเสรี                                                           6 หน่วยกิต
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
“ยกเว้นวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุกวิชา วิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ที่ใช้รหัสย่อ มธ. ทุกวิชา และวิชา ท.162 และ ท.163”

 

 


ปริญญาโท

xxxxxxx